Splošni pogoji

vam pomaga sprejemati zdrave odločitve

Splošni pogoji

junij 2, 2017 Uncategorized 0

Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve Prehranski navigator Plus

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji in navodila uporabe storitve PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS (v nadaljevanju Splošni pogoji uporabe) veljajo za vse uporabnike storitve (tako spletnih storitev kot tudi mobilne aplikacije) ter določajo pravila in pogoje uporabe storitve PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS (v nadaljevanju storitev).
Ponudnik storitve je NUGUFIT ltd, Kemp House 160 City Road, London EC1V 2NX, UK, vpisana v registru Companies House, UK, številka 10686167 (v nadaljevanju ponudnik storitve).

2. Predstavitev storitve

Ponudnik storitve uporabnikom omogoča beleženje različnih podatkov ter meritev z namenom razvijanja ali ohranjanja zdravega prehranjevanja. Ponudnik storitve poudarja, da je storitev zgolj informativne narave in služi kot informativni pripomoček za zdravo življenje. Vsi podatki, ki jih prejme uporabnik, so zgolj informativni in nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali kakorkoli pripomorejo k diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščanju zdravljenja samega.

2.1 Trajanje storitve

Storitev deluje od 31. 5. 2017 naprej in z delovanjem preneha s preklicem s strani izvajalca storitve.

3. Status uporabnika storitve

Status uporabnika je pridobljen s seznanitvijo in sprejemom Splošnih pogojev uporabe in z registracijo, ki je opravljena v skladu s pravili storitve.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična oseba, starejša od 18 let. Mlajši od 18 let lahko storitev uporabljajo zgolj ob privolitvi zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov.
Storitev, dostopno na portalu www.nugufit.com, lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo dostop do medmrežja. Mobilna aplikacija PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS (v nadaljevanju mobilna aplikacija) je namenjena uporabnikom pametnih telefonov, ki so uporabniki/naročniki omrežij, ki omogočajo vzpostavitev podatkovne povezave.

4. Navodila za uporabo storitve

4.1 Prijava na storitev

Uporabnik se prijavi na storitev tako, da preko mobilnih trgovin (Google Play, App Store idr.) prenese mobilno aplikacijo, si ustvari svoj uporabniški račun, se seznani s Splošnimi pogoji uporabe in jih potrdi.

4.2 Deaktivacija uporabniškega računa

Uporabnik svoj uporabniški račun deaktivira tako, da nam pošlje elektronsko pošto z besedo “Deaktivacija” na elektronski naslov support@nugufit.com.

5. Cenik storitve

Uporaba osnovnega paketa PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS je za uporabnika brezplačna.
Stroški uporabe mobilne aplikacije bremenijo uporabnika. Poslana sporočila in porabljen prenos podatkov se uporabniku obračuna po običajnem ceniku njegovega ponudnika telekomunikacijskih storitev.
Uporaba mobilne aplikacije je ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini, vendar pa se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini.
Vsako uporabniku poslano sporočilo je za uporabnika brezplačno.

6. Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije varoval osebne podatke uporabnikov. Uporabnik z uporabo storitve ponudniku storitve dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje njihovih osebnih podatkov za namene delovanja storitve ter statistične in znanstveno-raziskovalne namene.
Občutljivi osebni podatki bodo pri obdelavi zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih, razen če jih posameznik, na katerega se nanašajo, javno objavi brez očitnega ali izrecnega namena, da bi omejil namen njihove uporabe.
Ponudnik storitve si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

7. Avtorske pravice

Ponudnik storitve ima urejene vse materialne in moralne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve, in vsem tretjim izrecno prepoveduje zlorabo, posredovanje, predvajanje, preslikanje vseh slik, videoposnetkov, logotipov in drugih vsebin, ki so del storitve.

8. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen z in sprejema naslednje:
Storitev je informativne narave. Vsi podatki, ki jih uporabnik prejme, so zgolj informativni ter nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali pripomorejo k diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščajo samega zdravljenja . Ponudnik storitve uporabniku svetuje, da se glede zdravniških in drugih priporočil ter navodil obrne na pooblaščene zavode in izvajalce storitev.
Uporabnik zagotavlja in nosi izključno odgovornost, da so vsi posredovani podatki pravilni in točni. Ponudnik storitve ni pod nobenim pogojem in načinom odgovoren za kakršnokoli posledico, ki bi jo uporabnik utrpel.
Izključno uporabnik je odgovoren za vse podatke, ki se nahajajo na portalu oz. mobilni aplikaciji, če jih kakorkoli posreduje, obelodani idr. Prav tako ponudnik storitve ne odgovarja za vsebino, ki si jo uporabniki med seboj izmenjujejo.
Uporabnik nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (npr. trdi disk, mobilni telefon, mobilna tablica itd.). Ponudnik storitve ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov in ne odgovarja za nedelovanje storitve zaradi tehnične neustreznosti uporabnikove opreme (računalnik, mobilni telefon itd.).
Storitev in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varna ter zanesljiva, pri čemer se ponudnik storitve zavezuje upoštevati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami in ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve ob izpadu omrežja, izpadu električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve − ne odgovarja za primere višje sile.
Ponudnik storitve ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi pri uporabniku nastala zaradi nepravilne rabe storitve.

9. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi z zagotavljanjem storitve. Ob utemeljenih reklamacijah se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem uporabnika obvestil.
Ponudnik telekomunikacijskih storitev rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika telekomunikacijskih storitev.
Če uporabnik storitve reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, naslovi na ponudnika storitve, jih bo ta vrnil uporabniku.
Vse ostale reklamacije rešuje:
Cobit d.o.o.,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica
Reklamacijska in kontaktna telefonska številka: 05 330 57 71
E-pošta: support@nugufit.com
Delavnik: od ponedeljka do petka med 9. do 15. uro, razen dela prostih dni.

10. Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Spremembe Splošnih pogojev uporabe so ažurno objavljane na spletnem portalu storitve.
Če se uporabnik s spremembami Splošnih pogojev uporabe ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika storitve pred začetkom njihove veljavnosti in deaktivirati svoj račun po navodilih za uporabo storitve. Ohranitev računa pomeni, da se uporabnik s spremembami Splošnih pogojev uporabe strinja in je z njimi seznanjen.

11. Kršitve

Ponudnik storitve bo brez predhodnega opozorila izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

12. Splošno

Pogodba je sklenjena z dnem, ko si uporabnik naloži aplikacijo. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku, uporaba storitve pa je mogoča v slovenskem in angleškem jeziku.
Izvirnik Splošnih pogojev uporabe je pripravljen v slovenskem jeziku. Ob obstoju dvoma pri prevodu izvirnika v tuji jezik je veljavna slovenska verzija.
Če sporov ni mogoče rešiti sporazumno, se uporabi slovensko pravo. Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče v Novi Gorici v Republiki Sloveniji.

13. Končno

Šteje se, da je uporabnik ob prenosu in uporabi storitve seznanjen z vsebino Splošnih pogojev uporabe, ki so objavljeni na spletnem portalu www.nugufit.com, in da z njim soglaša in jih potrjuje.
S potrditvijo teh Splošnih pogojev uporabe uporabnik izrecno pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo ter izjavi, da je v celoti seznanjen z vsemi podatki po 43.b členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
Rok veljavnosti podatkov je po 8. točki 1. odstavka 43.b člena ZVPot vezan na vsakokrat veljavne Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve, ki so objavljeni na spletnem portalu www.nugufit.com. Uporabnik je dolžan bodisi natisniti bodisi na elektronski napravi shraniti vsakokrat veljavne Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve ter jih hraniti do konca uporabe storitve.
Ponudnik storitve si zaradi vzdrževalnih del ali izpopolnjevanja storitve pridružuje pravico do prekinitve dostopa do storitve.